کمیسیون ماده 100 | وکالت در دعاوی حقوقی
09122806004 مشاوره حقوقی رایگان روی این شماره در تلگرام

عضویت در کانال تلگرام چتر عدالت

کمیسیون ماده 100

کميسيونهاي ماده صدازنظرصلاحيت محلي به کليه تخلفات ساختماني واقع در محدوده قانوني  و حريم هر شهر رسيدگي مي کنند . براي تفکيک اراضي طبق ماده 11 قانون شهرداريها اداره ثبت و دادگاهها مکلفند درهنگام تقاضاي تفکيک اراضي واقع درمحدوده و حريم شهر،تفکيک را طبق نقشه اي که قبلاً به تصويب شهرداري رسيده باشدانجام دهند نقشه اي که مالک براي تفکيک زمين خود تهيه وبراي تصويب به شهرداري درقبال رسيد تسليم ميکند بايدحداکث رظرف مدت دو ماه از طرف شهرداري تعیین تکليف قطعي وکتباً ابلاغ شود .

معابر و شوارع عمومي که دراثر تفکيک اراضي احداث ميشوند متعلق به شهرداري است وشهرداري درقبال آن به هيچ عنوان وجهي به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد .

هرگونه تفکيک غيرمجازعرصه واعيان درحيطه صلاحيت ميسيونهاي ماده صد بوده وبا آن برخورد مناسب صورت خواهدپذیرفت.

تبصره يک ماده صد قانون شهرداريها:

مالکين اراضي و املاک واقع در محدوده شهر و يا حريم آن مي بايست قبل از هرگونه عمليات عمراني ياتفکيک اراضي وشروع ساختمان ازشهرداري مجوز اخذ نمايند .

شهرداري مي بايست درمواردي مانند :

1- ساختمانهاي بدون پروانه

2- ساختمانهايخلاف مفادپروانه

به وسيله مأموران خوداعم از آنکه در زمين محصورياغيرمحصور باشد،محل را پلمپ وظرف مدت يکهفته تخلف رابه کميسيون ماده صدگزارش نمايد .

اعضاء کميسيون ماده صد :   

1- نماينده وزارت کشور (يکنفر)

2- نماينده دادگستري - قاضی  (يکنفر )

3- عضو شوراي اسلامي شهر (يکنفر )

4- نماينده شهرداري بدون حق رأي (يکنفر) –بعنوان دبیرجلسه

توجه : ملاک اعتبارآراءکميسيون،نظراکثريت اعضاءاست (2به 1)

* رعايت مراتب ازجانب کميسيون ماده صد :

1- رعايت مهلت ده روزه جهت ارائه دفاعيات ازسوي متخلف

2- مهلت يکماهه جهت اخذ تصميم توسط کميسيون

3- مهلت حداکثر 2 ماهه جهت قلع بناي صادره توسط کميسيون

*شهرداري مکلف است تصميم مزبور را به مالک ابلاغ کند . هرگاه درمهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننمايد شهرداري رأساً اقدام کرده وهزينه آنرا طبق مقررات آئين نامه اجراي وصول عوارض ازمالک دريافت خواهد نمود .

* اهم آراءصادره کميسيون ماده صد

1- قلع وتخريب مستحدثات–به استنادتبصره يک ماده صد

2- جرائم نقدي درصورت عدم ضرورت قلع بنا–به استناد تبصره هاي 2و3و4و5