تغییر نام خانوادگی | وبلاگ
09122806004 مشاوره حقوقی رایگان روی این شماره در تلگرام

عضویت در کانال تلگرام چتر عدالت

تغییر نام خانوادگی

تغییر نام خانوادگی
بر اساس ماده 997 قانون مدني هر شخص بايد داراي نام خانوادگي باشد. بموجب ماده 40 قانون ثبت احوال تغيير نام خانوادگي اشخاص منحصرا با تصويب سازمان ثبت احوال كشور خواهد بود. برابر تبصره ماده 41 قانون ثبت احوال, نام خانوادگي فرزند همان نام خانوادگي پدر مي باشد,اگرچه شناسنامه فرزند در قلمرو اداره ثبت احوال ديگري صادر گردد  و مطابق ماده 42 زوجه مي‌تواند از نام خانوادگي زوج استفاده نمايد.

دارنده حق تقدم نام خانوادگي كسي است كه براي اولين بار در قلمرو هر اداره ثبت احوال مستقل نام خانوادگي خاصي بنام او در دفاتر نام خانوادگي  ثبت و مختص او شناخته شده باشد. حق تقدم نام خانوادگي پس از فوت دارندگان آن به ورثه قانوني او منتقل مي شود ، دارنده حق تقدم نام خانوادگي يا وارث قانوني او بالاتفاق مي توانند اجازه استفاده از نام خانوادگي خود را به اشخاص ديگر مشروط به آنكه محل صدور شناسنامه آنان يكي باشد بدهند . ضمنا دارنده حق تقدم و يا هر يك از وراث مي توانند شخصي كه بدون اجازه نام خانوادگي او را اختيار كرده مورد اعتراض قرار داده و تغيير نام خانوادگي او را از دادگاه بخواهند.
 

موارديكه اشخاص مي توانند درخواست تغيير نام خانوادگي نمايند:
 1-نام خانوادگي بيش از دو كلمه و يا بيش از يك كلمه و يك حرف يا عدد يا پسوند و يا بطور مطلق يا مضاف نام محل باشد . مانند : دو اصل تهراني ، علي نژاد مطلق ،  عدنان تكان تپه تهراني ، آحسيني پور ، طباطبائي    
2- نام خانوادگي از واژه هاي مستهجن و ناپسند تركيب شده باشد . مانند : گدا پور ، پدر سوخته ، لش         
3-نام خانوادگي از واژه هاي خارجي باشد . مانند : جانسون , چارلتون و ....
4-نام خانوادگي هاي مذموم كه مغاير ارزشهاي فرهنگ اسلامي باشد. مانند بي دين – شيطان پرست و ....  
5-اسامي محل بطور مطلق و مضاف . : مانند كرجي ، افخمي تبريزي

     نکات :
1-حذف نام محل از نام خانوادگي اشخاص بدون رعايت مقررات مربوط به دارنده حق تقدم نام خانوادگي انجام خواهد شد . مانند حسيني شيرازي به حسيني يا اكبري علي آبادي به اكبري
2- اجازه نامه از شوهر بدون رعايت حق تقدم بلامانع است. در صورت وقوع طلاق يا فسخ نكاح با  درخواست هر يك از زوجين ، سند سجلي و شناسنامه زوجه به نام خانوادگي اوليه برگشت داده مي شود.پس از فوت همسر تا زمانيكه زوجه شوهر ديگري اختيار نكرده باشد كماكان مي تواند از نام خانوادگي همسر متوفايش استفاده نمايد يا به نام خانوادگي اوليه خود برگردد
3-در صورتيكه نام خانوادگي پدري تغيير يابد ، تغيير نام خانوادگي فرزندان كمتر از 18 سال با درخواست كتبي پدر و تغيير نام خانوادگي فرزندان كبير وي بدون رعايت حق تقدم و با ارائه اجازه نامه از پدر ممكن خواهد بود.
4-هرگاه پدري نام خانوادگي خود را تغيير و فوت نمايد هر يك از فرزندان متوفي مي توانند برابر تبصره ماده 41 قانون ثبت احوال نام خانوادگي خود را به نام خانوادگي پدر تغيير دهند.
5- : برگشت به نام خانوادگي اوليه امكان پذير نيست .

چه اشخاصی می توانند تقاضای تغییر نام خانوادگی را درخواست نمایند:
 1-اشخاص 18 سال به بالا
 2-اشخاص کمتر از 18 سال که دارای حکم رشد باشند
 3-پدر يا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از 18 سال
4-قيم يا وصي براي اطفال تحت سرپرستي خود با ارائه مدارك مستند كه سمت او احراز شده باشد