تحریر ترکه | وکالت در امور حسبی
09122806004 مشاوره حقوقی رایگان روی این شماره در تلگرام

عضویت در کانال تلگرام چتر عدالت

تحریر ترکه

منظور از تحریرترکه، معین نمودن میزان ترکه و دیون متوفی می باشد. (ماده206 قانون امور حسبی)
درخواست تحریرترکه از ورثه و یا نماینده قانونی آنها و وصی برای اداره اموال پذیرفته می شود.
موارد الزامی تحریرترکه:
1.هنگامی که بین ورثه غایب یا محجور باشد یا وراث معلوم نباشند ، دراینصورت امین یا قیم موظف است ظرف ده روز از تاریخ انتصاب درخواست تحریرترکه نماید.
2. زمانیکه برخی از ورثه، ترکه را قبول نکنند.
3.اگر متوفا خارجی باشد پس از تعیین مدیر ترکه که دادگاه با حضور دادستان، ترکه را تحریر می کند.
در غیر موارد فوق تحریر ترکه بنا به درخواست یکی از اشخاص زیر به عمل می آید:
1.هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنان
2.وصی بر اداره اموال متوفی
3. امین غایب یا قیم محجوری که غایب یا محجور، جزء ورثه متوفی باشند.