انحلال شرکت | ثبت شرکت
09122806004 مشاوره حقوقی رایگان روی این شماره در تلگرام

عضویت در کانال تلگرام چتر عدالت

انحلال شرکت

شرکت های سهامی در موارد ذیل منحل می شود :

1- زمانیکه شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.

2- در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده ومدت منقضی شده باشد مگر آنکه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.

3- در صورت ورشکستگی شرکت

4- زمانیکه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال دهند.

5- در صورت صدور حکم قطعی دادگاه

شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می شود :

1- در صورتی که شرک هدفی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده و یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.

2- زمانیکه شرک برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشد.

3- در صور تصمیم همه شرکاء

4- در صورت عدم تعدد شرکاء یعنی در صورتی که یک شریک در شرکت باقی بماند.

5- در صورت ورشکستگی شرکت

شرک های تضامنی و نسبی در موارد ذیل منحل می شود:

1- در صورت رضایت تمام شرکاء

2- در صورت صدور حکم قطعی دادگاه

3- در صورت ورشکستگی هر یک از شرکاء

4- در صورت فوت یا محجور شدن هریک از شرکاء