انحصاروراثت | وکالت در امور حسبی
09122806004 مشاوره حقوقی رایگان روی این شماره در تلگرام

عضویت در کانال تلگرام چتر عدالت

انحصاروراثت

درخواست گواهی انحصاروراثت
انحصار وراثت در حقوق عبارت است از معلوم نمودن تعداد وراث متوفی توسط مراجع ذی صلاح که امروزه میبایست در اولین قدم با مراجعه به شورای حل اختلاف محل اقامت متوفی نسبت به دریافت حکم انحصار وراثت اقدام نمود.
مبحث اول:تعریف گواهی حصروراثت
قانونگذار در قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب مهرماه 1309و نیز درقانون امورحسبی تعریفی ازگواهی انحصاروراثت نکرده است .
مقصود ازگواهی انحصاروراثت عبارت است از ؛صدورتصدیقی بر محصور بودن وراث متوفی به عدد واشخاص معین وتعیین سهم هریک ازوزثه ازماترک به جای مانده ازمتوفی به طور مشترک برای وراث است،دررسیدگی به درخواست گواهی مزبور درمقررات موضوعه کشور دو قانون حاکم است،اول؛قانون تصدیق انحصاروراثت مصوب  1309و دوم؛ قانون امورحسبی مصوب
1319
  الف:مرجع صلاحیتدار جهت صدور گواهی انحصاروراثت
مرجع صالح برای قبول درخواست گواهی انحصار وراثت وراث متوفی، شوراهای حل اختلاف  آخرین محل اقامت متوفی میباشد.
ب:اشخاص ذینفع جهت صدور گواهی انحصاروراثت
هرکسی که دراموال وماترک به جای مانده ازمتوفی ذینفع باشد می تواند ازشورای حل اختلاف درخواست انحصاروراثت کند مانند:ورثه،طلب کار ویا موصی له یعنی کسی که مورث به نفع او وصیت تملیکی نموده است ویا وصی یعنی کسی که اجرای وصایای موصی رابرعهده گرفته است ،همچنین کسی که غیرمستقیم ازاثبات وراثت شخصی ازدیگری منتفع می گردد،حق درخواست گواهی انحصاروراثت متوفی رادارد،مانندشخصی که  سهم الارث بعضی ازورثه به اوانتقال یافته است.
 
مدارك لازم برای تقا ضای انحصار وراثت :
1- شنا سنامه و گواهی فوت متوفی :
پس از فوت متوفی مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت گردیده و شناسنامه فوت شده باطل و گواهی فوت صادر می گردد. ارایه اصل گواهی فوت و كپی برابر اصل شده آن به ضمیمه دادخواست الزامی است .
2- استشهادیه محضری :
اسامی كلیه وراث می بایست در فرم مخصوصی كه تو سط شورا در اختیار متقاضیان قرار می گیرد نوشته و توسط 2نفر از اشخاصی كه وراث و متوفی را می شناسند در یكی از دفاتر اسناد رسمی امضاء شده و امضاء ایشان نیز توسط دفاتر اسناد رسمی گواهی شود .
3-رسید گواهی مالیاتی (مالیات بر ارث )
وراث باید پس از فوت متوفی لیست كلیه اموال و داراییهای منقول و غیر منقول متوفی را به اداره دارایی حوزه محل سكونت متوفی ارایه نمایند و رسید آنرا در یافت داشته و بهمراه تقاضای گواهی انحصار وراثت به شورا تقدیم نمایند .
در مورد وراث روستاییان در صورتی كه بهای تركه بیش از ده میلیون ریال باشد آگهی برای یك بار ودر یك روز در معابر و اماكن عمومی روستای محل اقامت متوفی نصب خواهد شد و نیازی به نشر آگهی در جراید نیست.
4-كپی برابر اصل شده شناسنامه وراث :
متقاضی انحصار وراثت می بایست علاوه بر شناسنامه خود كپی برابر اصل شده شناسنامه سایر وراث را نیز تهیه و به شورا تقدیم نماید ارایه اصل شناسنامه ها جهت ملاحظه توسط شورا الزامیست .
5-دادخواست پس از تهیه مدارك فوق الذكر متقاضی باید داد خواستی به خواسته صدور گواهی انحصار وراثت تنظیم و همراه مدارك یاد شده به شورا ارایه نماید .
 
تشریفات دادرسی پس از تقدیم دادخواست :
شورا پس از ملاحظه اسناد و مدارك مربوطه با هزینه متقاضی در خواست وی را یك نوبت در یكی از روزنامهءی كثیر الا نتشار یا محلی آگهی می نماید . پس از گذشت یك ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی كه كسی به آن اعتراض ننماید .بدون تشكیل جلسه رسیدگی و دعوت از وراث گواهی انحصار وراثت كه بیانگر مشخصات و تعداد وراث و نسبت آنها با متوفی و سهم ایشان از ما ترك است صادر می نماید . در صورتیكه پس از نشر آگهی كسی به مفاد دادخواست معترض باشد
و اعتراض خویش را تقدیم شورا نماید شورا جلسه ای راجهت رسیدگی تعیین نموده و به متقاضی و معترض ابلاغ می نماید پس از رسیدگی حكم مقتضی صادر می نماید كه قابل تجدید نظر در دادگاه خواهد بود.